Missie en visie

 

In 2018 zijn we met de gemeente een vernieuwingsproces gestart van waaruit we een duidelijke koers hebben gekozen. Deze koers wordt in de jaren 2018 - 2021 verder uitgewerkt en gevolgd. Hieronder vind je de belangrijkste aandachtspunten van deze koers. 

 

Focuspunten

De raad heeft een aantal focuspunten vastgesteld om als eerste te gaan uitwerken. Deze punten zijn in willekeurige volgorde: gebouw, diensten, instroom, kinderen en tieners, website, kringen en gebed, zorg voor zieken en ouderen. Daarbij is het noodzakelijk om direct te werken aan een nieuwe en heldere organisatiestructuur.

 

Richting

De gemeente heeft met de inventarisatie ook woorden gegeven aan een verlangen voor de toekomst. De richting die naar voren is gekomen heeft de raad, met een aantal betrokkenen van de verschillende deelgebieden, verder uitgewerkt tot een ontwikkelingsrichting van de focuspunten en de organisatiestructuur.

 

Uitgangspunt

Het uitgangspunt bij de richting is drieledig:

  • We willen  volop ‘Bethel’, Huis van God, zijn. Dat wil zeggen dat we als huisgezin van God willen functioneren, waarin ruimte is voor jong en oud, waarin naar elkaar wordt omgezien in Zijn liefde, waarin orde is door duidelijk beleid en een duidelijke koers, maar zonder knellende regels en wetten en waarbij kwaliteit en gavengericht werken hoog in het vaandel staan.
  • Tevens willen we ‘Huis van Hoop’ zijn. Dat wil zeggen dat we Christocentrisch zijn in alles wat we doen, dat we onze levens op Jezus willen afstemmen op alle gebieden van het leven en dat we daarmee een uitstraling van hoop hebben naar de wereld om ons heen. Die hoop willen we bieden door gastvrij te zijn en mensen uit te dagen om Jezus te volgen.
  • Ook  willen we ‘Huis van Nu’ zijn. Dat wil zeggen dat we leven in het tijdperk van de Heilige Geest en dat we onder Zijn leiding met onze vormen en onze uitstraling willen aansluiten bij de tijd waarin we leven, zonder ook maar iets af te doen van het evangelie, waarbij de Bijbel ons fundament is.

Korte omschrijving van de richting per focuspunt

Het bovenstaande in acht genomen leidt dit tot de volgende richting voor onze focuspunten: 

 

          Gebouw

We willen een gebouw wat zowel buiten als binnen een eigentijdse uitstraling heeft, waar mensen gastvrij ontvangen kunnen worden met een goede en nette garderobe en toilet voorzieningen. De kerkzaal dient samen met het podium een warm welkom uit te stralen met betere stoelen en een podium wat de aandacht trekt, zodat de focus op de boodschap ligt.  Het gebouw dient verder functioneel te zijn, dat wil zeggen dat het moet voorzien in nette ruimtes voor de verschillende activiteiten die we als gemeente hebben. Voor kinderen en tieners willen we zoveel mogelijk vaste eigen ruimtes en verder enkele multifunctionele ruimtes voor gesprek, kantoor, les en dergelijke. Er dient een goede keuken te zijn met aansluitend een mooie koffieruimte om mensen gastvrij te ontvangen.

 

Diensten

In de diensten willen we meer ruimte voor aanbidding en ‘flow’ die past bij de huidige tijd en geloofsbeleving zoals: kwaliteit in muziek en zang; een eigentijdse presentatie met multimedia; een eigentijds podium met goede podiumverlichting; heldere Bijbelse prediking die relevant is voor het dagelijkse leven; een gezamenlijke geestelijke voorbereiding op de dienst met iedereen die op zondagmorgen een taak heeft. Verder willen we gekenmerkt worden als een gastvrije gemeente. De diensten zien we als een krachtig middel om ook buitenstaanders aan te spreken. We willen hierin dan ook behoorlijk investeren in tijd, middelen en mensen o.a. door training en toerusting.

 

Kinderen en tieners

Voor kinderen en tieners willen we dat ze op een actuele en moderne wijze het evangelie leren kennen en toepassen in hun leven. We vinden het belangrijk dat ze kunnen uitgroeien tot weerbare navolgers van Jezus in een setting van rust, veiligheid en vertrouwen. Hierbij willen we investeren in kinder- en tienerleiding door ze te helpen en te ondersteunen waar nodig in hun werk met kinderen. We willen het kinder- en tienerwerk laten uitgroeien tot een middel om jonge gezinnen aan te spreken.

 

Zorg en aandacht voor zieken en ouderen

We willen goede geestelijke zorg en aandacht voor zieken en ouderen in de gemeente. In de eerste plaats is dit via de kring geregeld. Aanvullende zorg willen we regelen met een team van vrijwilligers. Daarnaast zijn er zieken en ouderen die de gemeente niet meer kunnen bezoeken. Ook aan hen willen we aanvullende zorg bieden en tevens ook de mogelijkheid om avondmaal bij hen thuis te vieren. Naarmate mensen ouder worden zal de georganiseerde aandacht en zorg ook toenemen. Bij ziekte bieden we de ziekenzalving aan.

We zijn dankbaar dat veel senioren ook nog volop betrokken en actief zijn binnen de gemeente bij o.a. de samenkomst en de kring. Toch willen we daarnaast ook activiteiten bieden die meer specifiek op hun noden en geloofsbeleving aansluiten.

 

Website

Van de website willen we een centraal communicatiemiddel maken. Dat wil zeggen dat we de website niet alleen willen gebruiken om ons op een eigentijdse manier naar buiten bekend te maken, maar dat het ook een afgeschermd gedeelte biedt voor de interne communicatie met de gemeente.

 

           Kringen en gebed

De kringen en gebed zien we als het kloppende hart en motor van de gemeente. Op de kringen vind het gemeenteleven plaats. Daar ontmoeten we elkaar in een huiselijke setting, delen we ons leven en geloof met elkaar, worden we bemoedigd en leren we om een navolger van Jezus te zijn in ons dagelijkse leven. Gebed voor elkaar en voor de gemeente vind plaats in de kring. Door het gebed voor de gemeente te integreren in de kring zijn we goede rentmeesters van onze tijd in de hectiek van werk en gezin. Toerusting zal ook hier een rol moeten krijgen.

 

Instroom

Bij de voordeur van de gemeente willen we een duidelijk en helder beleid als het gaat om doop, lidmaatschap en overgang vanuit een gelijkgezinde gemeente. Dat betekent tevens een goede opvang en begeleiding van nieuwe mensen in de gemeente. We willen dat duidelijk is wat de gemeente van mensen mogen verwachten en wat zij van de gemeente mogen verwachten.

 

Structuur

De organisatie van de gemeente vraagt eveneens om een heldere en werkbare organisatiestructuur. Uit de structuur moet duidelijk de visie van de gemeente af te lezen zijn. Tevens moet eenvoudig en helder weergegeven worden waar de verschillende verantwoordelijkheden liggen, aan wie/wat we leiding geven en aan wie verantwoording afgelegd dient te worden. Een structuur dient enigszins in beweging te zijn omdat ontwikkelingen nooit stil staan. Evaluatie en bijsturing hiervan zijn dan ook vast onderdeel in de ontwikkeling van de gemeente.

 

Mensen en middelen

De genoemde richting van de focuspunten met de bijhorende structuur zal vragen om een forse investering van tijd en (geld)middelen. Daarbij is het van belang om te zien dat we dat niet doen voor onszelf, maar om Gods gemeente in Harlingen te bouwen in opdracht van onze Heer! Het is aan Zijn gemeente dat we mogen bouwen. Bij de inzet van tijd en (geld)middelen willen we ons laten leiden door de Geest van God die ons gaven schenkt en ons bekwaam maakt voor Zijn dienst.

 

 

ALV 7 november 2018

De raad van oudsten

 

 


Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd.

MatheŘs 28:19 - Nieuwe Bijbelvertaling