Wat geloven wij ?

De Bijbel
De grondslag van de gemeente is de Bijbel, waaruit wij ons geloof en onze levensbeginselen putten. Wij erkennen de Bijbel als het Woord van God; onfeilbaar, betrouwbaar en de enige gezaghebbende bron van leven en geloof. De Bijbel bepaalt ons bij God en bij Jezus Christus. Iedereen heeft vergeving en bevrijding van zonden nodig om met God omgang te kunnen hebben. Dit is alleen mogelijk door Jezus Christus, die door Zijn dood de zonden wegnam van degenen die in Hem geloven en Hem hebben aanvaard als Verlosser en Zaligmaker.

God
Wij geloven in een waarachtige, heilige en eeuwige God, die Zich geopenbaard heeft in de Drie-eenheid: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Ook de mens – u en ik – zijn het bewijs van Zijn schepping. God is de Heer van hemel en aarde.

Jezus Christus
Wij geloven in Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God. Naar de aarde gezonden door de Vader, door de Geest geboren uit de maagd Maria. Door Zijn dood aan het kruis van Golgotha heeft Hij de zonden weggenomen van een ieder die in Hem gelooft. Hij stond op uit de dood en is opgevaren naar de Hemel. Vandaar zal Hij ook terugkomen om het eeuwige plan van God te volbrengen: Zijn Gemeente thuis te brengen naar de Hemel. Door Hem mogen wij eeuwig leven ontvangen!

De Heilige Geest
Wij geloven in de Heilige Geest, de Trooster door God ons geschonken. De Heer is bij ons door de Heilige Geest. De Heilige Geest helpt gelovigen de Bijbel te begrijpen en toe te passen. Hij schenkt gaven aan elke gelovige tot opbouw van de gemeente.

Eerst geloven, vervolgens dopen
De manier waarop een persoonlijke keuze voor Jezus Christus wordt gemaakt is al oud. In de Bijbel wordt de persoonlijke keuze voor de Here Jezus “tot geloof komen” genoemd. Wie tot geloof kwam liet zich dopen. Het geloof gaat dus aan de doop vooraf. Naar Bijbels model wordt bij Baptisten gedoopt door onderdompeling. Het Nieuw-Testamentische woord “dopen” betekent “onderdompelen”, in het Grieks “baptizein”. Daar komt ook het woord “baptist” vandaan. Gedoopt worden betekent dat het vroegere leven van de dopeling voorbij is en dat hij of zij in Christus een nieuw leven is begonnen.