Missie en Visie

Inleiding

In dit beleidsplan Visie van de Baptistengemeente Bethel in Harlingen staat  het  feitelijk doel en de missie van de gemeente geformuleerd en de hieruit voortkomende strategie en activiteiten, die noodzakelijk zijn om de Grote  Opdracht van onze Heer te kunnen realiseren.

Grote Opdracht

Wij worden christenen genoemd, omdat we volgelingen willen zijn van Christus Jezus. Een oprechte volgeling van iemand volgt niet alleen de persoon, maar volgt ook de aanwijzingen en opdrachten van die persoon op. Jezus heeft ook aan ons een heel concrete opdracht gegeven, die bekend is als de Grote Opdracht. Deze opdracht staat in Mattheüs 28 vers 19: “Gaat dan heen, maak al de volken tot Mijn discipelen en doop hen in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest en leer hen onderhouden al wat ik u bevolen heb.”

Deze opdracht bestaat uit 4 stappen, te weten:

1.  Heen gaan                                                                                                              2.  Discipelen maken                                                                                                  3.  Dopen                                                                                                                      4.  Leren onderhouden

Deze opdracht van Jezus is niet vrijblijvend, want hij is uitgesproken in de gebiedende wijs. Die opdracht moet dus altijd het absolute hoofddoel van iedere christen- gemeenschap zijn en ligt daarom ook ten grondslag aan onze missie.

Missie (=onze opdracht)

De Baptisten Gemeente in Harlingen ziet het als haar missie om in opdracht van onze Heer Jezus Christus zich actief en volledig in te zetten om buitenkerkelijke en randkerkelijke mensen in Harlingen en omgeving te helpen veranderen in oprechte volgelingen van Jezus, hen te dopen en hen te helpen bij het uitvoeren van de richtlijnen die Jezus zelf voor het leven van een christen heeft gegeven.

Visie (=wat willen we bereiken)

De Baptisten Gemeente in Harlingen ziet het als haar opdracht

 • te werken aan grotere toewijding aan onze Heer
 • meer open te staan voor de leiding van de Heilige Geest
   • de onderlinge betrokkenheid te vergroten
   • de uitstraling van het Evangelie naar buiten te versterken

    

   Strategie

   Wij verwachten als gemeente de missie en visie te kunnen realiseren door de volgende stappen:

   • Het opbouwen van het geloofsleven van zusters en broeders binnen de gemeente door bijbelstudie, bidstonden en samenkomsten
   • Meer kennis en inzicht te verkrijgen in de Bijbel                                       De samenkomsten aantrekkelijker en aanstekelijker te maken voor buitenkerkelijken om daardoor ook hen te bereiken met het Evangelie van Jezus Christus.
   • Geïnteresseerden begeleiden opdat ze hun leven aan de Heer Jezus zullen toewijden
   • Doop mensen op belijdenis van hun geloof
   • Groeigroepen (huiskringen) vormen waar men naar elkaar omziet en tevens streeft naar groei in geloofsleven
   • De huiskringen een open karakter geven, zodat ook geïnteresseerden kunnen deelnemen
   • Zorgen voor opvang van geïnteresseerden binnen een z.g. “alpha-kring” waar de fundamenten van het christel;ijk geloof besproken worden
   • Het gemeentelijk werk (dus inclusief de verenigingen) op elkaar afstemmen, zodat beter kan worden aangesloten bij de Bijbelse Opdracht.
   • Een ieder zal zich naar vermogen moeten inzetten voor een goed functioneren van de gemeente als plaatselijk lichaam van Christus zal; dit betreft zowel de financiële ondersteuning als het uitvoeren van taken

    

   Activiteiten

   De activiteiten voortkomende uit het beleidsplan zullen onder andere omvatten:

   1. De samenkomsten aantrekkelijker maken voor buitenkerkelijken om ook hen te bereiken met het Evangelie van Jezus Christus
   2. Het organiseren van speciale gastendiensten eenmaal per maand
   3. Het versterken van het getuigenis door een meer eigentijdse presentatie van een onverkort inhoudsvol Evangelie
   4. Het organiseren van huiskringen ter vergroting van de onderlinge betrokkenheid, zorg voor elkaar, geloofsopbouw en opvang van  gasten
    1. Er zal worden gestreefd naar groei in het aantal huiskringen; pasbekeerden en geïnteresseerden kunnen deelnemen aan een z.g. “alpha-kring” (of fundamentenkring)
    2. Op een drietal momenten gedurende de week zullen er bidstonden worden gehouden
    3. Teneinde zowel de bijbelse opdracht als onze visie zo succesvol mogelijk te laten zijn zal er een betere afstemming plaatsvinden tussen enerzijds de raad en anderzijds alle verenigingen en activiteiten
    4. De financiële positie van de gemeente blijft ons aller verantwoordelijkheid.

     

    Discipelschap

    Discipelschap betekent gehoorzaam volgen en dat zal in onze gemeente zichtbaar moeten zijn, voordat nieuwe volgelingen bereid zijn om dat na te volgen. Er zal een voorbeeldfunctie herkenbaar moeten zijn van gemeenteleiding en gemeenteleden, zodat het buitenstaanders aantrekt en aanmoedigt.

    Opdracht en hulp van de Heer

    Daar waar de Heer ons de opdracht geeft naar de wereld (Mattheüs 28 vers 19) zullen we als gemeente ook daadwerkelijk vertrouwen mogen hebben, dat de Heer ons zal helpen door Zijn Geest en ons als gemeente zal zegenen.