Home

Hartelijk welkom op de website van de Baptisten Gemeente Bethel te Harlingen Alle diensten beginnen om 9:30 uur en elke eerste zondag van de maand vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal. Wij heten u van harte welkom in onze diensten.

 

Drie misdadigers aan het kruis

 

‘Toen zij op de plaats kwamen die schedel genoemd werd, kruisigden ze Hem daar, met de misdadigers, de één aan de rechter- en de ander aan de linkerzijde,’ Lukas 23:33

 Er staan drie kruisen op Golgotha, met drie personen eraan gespijkerd. Maar zien we het goed, is Jezus er ook bij?

Ja, goed gezien, Jezus hangt daar ook. Hij, onschuldig, wordt gerekend tot de misdadigers. Hij om de straf voor onze zonden te dragen. Zo lief heeft Hij ons.

Hoor, Jezus wordt bespot, maar Jezus incasseert het en blijft hangen. Zelfs de leiders beschimpen mee: ‘Anderen heeft Hij verlost. Laat Hij nu Zichzelf verlossen als Hij de Christus is, de uitverkorene van God…’

Ja ook de beide misdadigers – ieder aan een zijde van Jezus – doen mee. Dat is te zeggen: in het eerst. Maar dan zien we dat Jezus en het kruis scheiding gaan maken: één van de misdadigers verhardt zich in zonde en spot en ongeloof: ‘Als U de Christus bent, verlos dan Uzelf en ons…’. De ander echter versmelt bij het ontdekken van wie hijzelf is en Wie Jezus is.

Opvallend is dat beide willen worden gered. Maar de één op een aardse manier zonder schuldbelijdenis en Jezus’ verzoeningswerk. De ander belijdt zijn zonden en bidt dat Jezus aan hem wil denken en gaat mee naar het hemels paradijs. En voor deze misdadiger worden zelfs die verschrikkelijke laatste uren aan dat folterende kruis zijn goede vrijdag.

U (jij) zegt: ‘Maar ik ben toch geen misdadiger…?’

Zeker weten? Misschien niet letterlijk, maar leer dan voor Gods en Jezus’ aangezicht je hart kennen. En dan…, laten we dan gaan in de voetsporen van die laatste misdadiger, voor het eerst en steeds opnieuw: Jezus, mijn schuld; Jezus, Verlosser, Redder, denk aan mij!

En dan wordt het feest: Goede vrijdag: Hij voor mij; en Pasen: Jezus leeft en ik met Hem!

Gezegende Paasdagen toegewenst, ook namens mijn vrouw Joke!

Uw (jouw) Pier Meindertsma

 

P.S. Deze meditatie komt D.V. ook in de Harlingse Courant in de week vóór Pasen. Graag gebed dat God het zegent!

 

 Bijbelstudie serie over de Bergrede

Bijbelstudie over de Bergrede, deze staat in Mattheüs hoofdstuk 5 t/m 7.
Hierin staan grondregels van Gods Koninkrijk, een bijzonder mooi en belangrijk gedeelte
uit de Bijbel.
Aan de beurt is (vorige keer niet aan toe gekomen):
Matth.7vs1-12 – Houding t.o.v. jezelf en je naaste in het licht van Gods bereidwilligheid
Op woensdag 5 april 2017
Plaats: bij onze zuster Bep vd Wijngaard, Kleine Buren 5, 8749 GH Pingjum
Aanvang 19.45 uur (tot 21.30u.).
Studieleider: ds. Pier M. Meindertsma (info: 433879 <- ook voor meerijden)
Hartelijk welkom