Home

Hartelijk welkom op de website van de Baptisten Gemeente Bethel te Harlingen Alle diensten beginnen om 9:30 uur en elke eerste zondag van de maand vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal. Wij heten u van harte welkom in onze diensten.

 

Is de aarde plat in de Bijbel?

 

‘(…) in het water onder de aarde,’ Exodus 20 vers 4

 

Laat de Bijbel een verouderd beeld van de kosmos (wereld) zien? Veel wetenschappers willen ons dat graag doen geloven. Maar is het zo? Zegt de Bijbel inderdaad dat de aarde plat is, met eronder water en erboven de hemelkoepel? Het is prof. dr. M.J. Paul die deze zaken in een artikel terecht weer ter sprake brengt.

 Wijd verbreid zijn voorstellingen van de kosmos in het Oude Testament waarbij een platte aarde op pilaren in het water wordt geschilderd met bovenaan een koepel met hemel-lichamen. Waarop die pilaren dan zelf rusten is niet duidelijk…

Voordat we hierop ingaan een fundamentele vóórvraag: is de Bijbel betrouwbaar of niet? En dan niet alleen als het gaat om geloofszaken, maar ook als het gaat om zaken als geschiedenis en wereld-beeld? Is de hele Bijbel Goddelijk-gezaghebbend, of moeten we onderscheid maken tussen een juiste kernboodschap en minder juiste verpakking?

Vaak wordt gesteld dat de Bijbelse beschrijvingen niet bedoeld zijn om kennis door te geven die van belang is voor onze wetenschapsbeoefening. Als voorbeeld wordt dan de voorstelling van de platte aarde en een harde hemelkoepel naar voren gebracht in de discussie over schepping en evolutie.

Tekeningen met zulke voorstellingen worden vanaf eind negentiende eeuw gemaakt. Er is echter terecht op gewezen dat zulke afbeeldingen berusten op uit hun verband gehaalde beelden (metaforen, figuurlijk taalgebruik) van de Bijbelse dichters, waarbij de beeldspraak te letterlijk wordt opgevat. Vervolgens worden onderling losstaande teksten verbonden tot een gereconstrueerd wereld-beeld, zonder rekening te houden met alledaagse waarnemingen.

Volgens Schriftkritische geleerden zouden de Israëlieten allerlei ideeën van de Babyloniërs overgenomen hebben. Dit heeft alles te maken met het feit dat men het boek Genesis laat dateert, nl in de tijd van de ballingschap (dus niet als van Mozes). Babyloniërs blijken overigens verschillende opvattingen over de kosmos te hebben… Interessant is dat Grieken en Romeinen de aarde als een ronde globe beschouwden.

De gedachte aan een platte aarde is opgekomen in de 19e eeuw. Een zekere Washington Irving wilde ons doen geloven dat de kerkelijke autoriteiten in de vijftiende eeuw in een platte aarde geloofden. Zij zouden Columbus gewaarschuwd hebben dat zijn schip van de aarde af kon vallen, omdat die plat was… Zulke voorstellingen zijn echter onjuist en moeten bewust geïntroduceerd zijn. Bloeiperiode van de mythe dat de kerk in een platte aarde geloofde was de periode 1870 – 1920, toen darwinisten deze voorstellingen gebruikten om zich te wapenen tegen de kerk over de evolutietheorie.

 Hoe moeten de Bijbelse uitspraken worden uitgelegd? Het woord ‘raqia’ betekent: uitspansel, firmament. Het is afgeleid van een werkwoord dat uitspreiden betekent. Dit hoeft helemaal niet een vaste koepel te zijn. In Genesis 1:6 is de functie van het uitspansel dat het de wateren scheidt. Het gaat om een scheiding tussen het water op aarde en het water in de wolken. Het uitspansel is de plaats waar de hemellichamen te zien zijn en de vogels vliegen (vs 20). De beschrijving is vanuit het gezichtspunt van de waarnemer op aarde (waarnemingstaal). In vers 8 worden het uitspansel en de hemelen gelijkgesteld.

Hoe zit het met water onder de aarde die genoemde tekeningen hebben? Dit wordt gehaald uit Ex.20:4: geen beeld maken van wat boven in de hemel, beneden op de aarde, in het water onder de aarde is. ‘water onder de aarde’ wordt dan opgevat als dat er onder de aarde een soort van zee is. Maar het verband toont ons dat we dat water kunnen zien. We mogen immers geen afbeelding van vogels of voorwerpen in de lucht, dieren, etc. op aarde en ook niet van vissen, etc. in het water voor aanbidding. Te zien is niet een vis onder de aarde, maar wel een vis in zee en rivier – water onder het niveau van het aardoppervlak (vgl. Dt.4:16-18). Dat kan brengen tot de vertaling: het water onder aan het land, of: het water lager dan het land. / Eerder wordt hetzelfde voorzetsel gebruikt voor de Israëlieten bij de berg. Daar kan niet de vertaling: onder de berg’, maar alleen: onder aan de berg (Dt.4:11) /

Met andere woorden: de Bijbel kent helemaal geen platte aarde en verouderd beeld van de kosmos. Gebruikt wordt vooral waarnemingstaal. De Bijbel is niet geschreven in wat wij wetenschappelijke taal (in tegenstelling tot waarnemingstaal) noemen, maar wat de Bijbel zegt is wel degelijk (ook) waar voor onze wetenschapsbeoefening

Laten we de Here loven voor Zijn prachtige schepping. Laten we Hem ook prijzen voor Zijn Woord dat ons spreekt over ons geloof in Hem de drieënige God en ons leven met Hem, maar ook instructie geeft over Zijn wereld!

 

Uw Pier Meindertsma

 

 Bijbelstudie serie over de Bergrede

Bijbelstudie over de Bergrede, deze staat in Mattheüs hoofdstuk 5 t/m 7.
Hierin staan grondregels van Gods Koninkrijk, een bijzonder mooi en belangrijk gedeelte
uit de Bijbel.
Aan de beurt is (het laatst gedeelte van de Bergrede):
Matth.7vs13-27– Fundament voor je leven.                                                                                                Op Deo Volente woensdag 10 mei 2017                                                                                                   Plaats: bij onze zuster Bep vd Wijngaard, Kleine Buren 5, 8749 GH Pingjum                 Aanvang 19.45 uur (tot 21.30u.).                                                                                                       Studieleider: ds. Pier M. Meindertsma (info: 433879 <- ook voor meerijden)

Hartelijk welkom